REGULAMIN  GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Bezpieczeństwo i zdrowie to podstawa

 Dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 2   im. Maksymiliana Golisza w Sztumie  zaprasza uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Sztum do  udziału w Konkursie Plastycznym “Bezpieczeństwo i zdrowie to podstawa”.

1.Cele konkursu:

 • Kształtowanie i promocja nawyków bezpiecznych zachowań wśród dzieci,
 • popularyzacja wiedzy z zakresu zdrowego żywienia
 • promocja aktywnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
 • umiejętność zastosowania jednej z  różnorodnych technik plastycznych,
 • rozwijanie wyobraźni, zainteresowań plastycznych wśród dzieci,
 • doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • promowanie twórczości dziecięcej,

 2.Uczestnicy konkursu:

Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – klasy I – III Szkoły Podstawowej
 • II kategoria – klasy IV – VII Szkoły Podstawowej
 1. Forma:
 • uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną (plakat)
 • praca może być wykonana techniką dowolną, z wyłączeniem materiałów sypkich (kasza, ryż, piasek itp.)
 • pracę należy wykonać w formacie A3
 • dane uczestnika muszą być zawarte w karcie zgłoszeniowej, Załącznik Nr 1 do regulaminu
 1. Kryteria oceny

Organizator powoła jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia oraz zakwalifikuje prace na wystawę. Podczas oceny prac brane będą  pod uwagę przede wszystkim: zgodność z tematem, estetyka, samodzielność, poziom opanowania warsztatu plastycznego  w danej grupie wiekowej, indywidualna interpretacja tematu. Ocena jury jest ostateczna.

 Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Konkurs trwa od 28.02.2018 r. do 04.04.2018 r.

Prace należy dostarczyć w terminie do dnia 04.04.2018 r., do sekretariatu szkoły organizatora konkursu:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie,

 1. Reja 15, 82-400 Sztum,

w kopercie zatytułowanej : Prace Konkursowe –  Konkurs Plastyczny

“Bezpieczeństwo i zdrowie to podstawa”

 1. Ogłoszenie wyników  i rozstrzygniecie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 04.04.2018 r.

Szkoły otrzymają informacje o wynikach konkursu na podany adres e-mail placówki wskazany  w karcie zgłoszenia oraz będą dostępne na stronie sp2.sztum.net w zakładce Rok szkolny 2017/2018 – Konkursy. Wykaz laureatów będzie również opublikowany na stronie internetowej szkoły organizatora konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy prac  przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 2. Uczniowie będą nagradzani w swojej kategorii wiekowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora  sp2.sztum.net oraz  został przesłany do szkół drogą mailową.
 5. Nagrody, które nie zostaną odebrane w przeciągu 2 tygodni, przechodzą na własność organizatora.

Załącznik Nr 1 – karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych

Organizator

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
im. Maksymiliana Golisza

 1. Reja 15

82-400 Sztum

woj. pomorskie

telefon: 55 640-63-53

adres e-mail: sp2_sztum@op.pl

Dodatkowych informacji o konkursie udziela:

Izabela Zaboronek – tel. 505017114

 

 

Gminny Konkurs Plastyczny pt: “Bezpieczeństwo i zdrowie to podstawa” został rozstrzygnięty! Uczniowie klas I – VII ze szkół podstawowych naszej gminy wykonali piękne i ciekawe prace konkursowe.   Spośród nich Jury wybrało  13 zwycięskich prac – biorąć pod uwagę pomysłowość, estetykę i tematykę prac.

Oto lista laureatów:

 • Weronika Biazik – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
 • Ida Chańko –  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
 • Szymon Gręda –   Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
 • Wiktoria Kądziela –   Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
 • Konrad Kiełkowska – Zespół Szkół w Gościszewie
 • Michał Kłosiński  – Zespół Szkół w Gościszewie
 • Julia Korinth – Zespół  Szkół w Czerninie
 • Angelika Kuczkowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
 • Patrycja Magiera –   Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
 • Marta Piotrowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
 • Kinga Sierocka –     Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
 • Nikodem Szpajcher – Zespół Szkół w Czerninie
 • Anastazja Szutka –    Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie
Autorom wszystkich nadesłanych prac, nauczycielom i rodzicom (opiekunom prawnym), serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.